Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Житлова комісія

 

                Фото без опису

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

 

від ­­  25   лютого     2021 року                                                                   №  26

 

 

  Про   утворення  житлової  комісії   та  затвердження    Положення  про житловому   комісію при виконавчому  комітеті  Колиндянської сільської ради
 

З метою приведення Положення про житлову комісію до норм чинного законодавства, на підставі ст. ст. 36,39,118,122,128,129 Житлового Кодексу Української РСР, Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України « Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього», керуючись ст.ст. 30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  сільської  ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити Положення про житлову комісію при виконавчому  комітеті  Колиндянської  сільської  ради, згідно додатку №1 до цього рішення.
2. Затвердити склад житлової комісії при викон
авчому  комітеті  Колиндянської сільської ради , згідно додатку до №2 цього рішення.
3. Затвердити форму заяви про постановку на соціальний квартирний облік, згідно додатку №3 до цього рішення.
4. Затвердити перелік документів щодо зарахування на соціальний квартирний облік, згідно додатку №4 до цього рішення
5. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті
 Колиндянської сільської  ради.
6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на
сільського голову.

 


Сільський    голова                                                                                Роман  КЛАПКІВ


                                                                                                                    Додаток № 1
                                                                                                                   до рішення виконкому
                                                                                                                    сільської  ради
                                                                                                                    від 25.03.2021 року № 26

                                                                  ПОЛОЖЕННЯ
                            про житлову комісію при виконкомі  Колиндянської  сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Житлового Кодексу Української РСР,
постанови Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради професійних
спілок від 11 грудня 1984 року N 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»,
постанови Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1986 року № 31 «Про затвердження Правил
обміну жилих приміщень в Українській РСР», Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», та іншими законодавчими актами України.
1.2. Житлова комісія при виконкомі
 Колиндянської  сільської  ради (далі - Комісія) є колегіальним органом, що має дорадчі функції, діє на громадських засадах.
1.3. Кількісний і персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.
До складу комісії входять представники виконавчої влади,  житлово-комунального господарства, підприємств, установ, організацій різних форм власності. Комісія створюється у складі голови комісії, заступника голови, секретаря та членів комісії. Комісія затверджується у кількості не менш ніж 5 осіб.

2. Завдання та повноваження житлової комісії

2.1. Основними завданнями комісії є забезпечення громадського контролю за дотриманням
законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік, зняття з обліку, розподіл житлових приміщень.
Відповідно до завдань, покладених на житлову комісію, вона розглядає заяви громадян з питань квартирного обліку та надання жилих приміщень, вивчає відповідність долучених до них документів, здійснює попередній розгляд поданих матеріалів та подає свої висновки на розгляд виконавчого комітету.
2.2. У межах своїх повноважень Комісія готує пропозиції та вносить їх на розгляд
виконавчого комітету с
ільської  ради з питань:
- прийняття громадян на квартирний облік та зняття з квартирного обліку за місцем
проживання при виконавчому комітеті . Перелік документів визначається згідно чинного законодавства. У разі необхідності до заяви додаються документи, перелік яких встановлюються безпосередньо на прийомі у спеціаліста, на якого покладено відповідні
обов’язки;
- включення громадян до списків осіб, що користуються правом позачергового та
першочергового отримання жилих приміщень та виключення зі списків;
- розподілу жилої площі та надання житлової площі громадянам, які перебувають на
відповідному обліку при виконкомі
 Колиндянської  сільської  ради;
- прийняття рішень про надання громадянам соціального житла на підставах і в порядку, визначених законом;
- попереднього розгляду питань щодо укладення та розірвання договорів найму соціального житла;
- здійснення контролю за використанням соціального житла за призначенням, розгляду
програми розвитку соціального житла;
- проведення щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку,
соціальному квартирному обліку.
Житлова комісія має право надавати роз'яснення щодо наслідків не проходження
громадянами щорічної перереєстрації, а також ненадання громадянами документів, що
підтверджують наявність підстав для перебування на відповідному обліку, враховуючи
обставини кожної конкретної ситуації. В тому числі Комісія має право розглядати питання
та надавати пропозиції на виконком, щодо зняття цих громадян з квартирного обліку, соціального квартирного обліку (виключення із відповідного списку);
- контроль за надходженням житлової площі, правильністю ведення її обліку;
- внесення змін до облікових даних квартирного обліку стосовно складу сім’ї та інших,
- надання додаткової житлової площі, надання дозволу на реєстрацію членів сім'ї та інші
житлові питання громадян відповідно до компетенції житлової комісії;
- включення (виключення) приміщень до числа службових жилих приміщень, прийняття
рішень про розподіл службових жилих приміщень;
- розгляд звернень громадян з житлових питань відповідно до компетенції комісії та
підготовку відповідних проектів рішень викон
авчого комітету  сільської  ради ;
2.3. Під час своєї роботи Комісія вивчає та надає пропозиції з житлових питань, які надійшли
від громадян, зареєстрованих на території
 Колиндянської  сільської  ради, а також від
підприємств та установ, розташованих на території
 сільської ради щодо:
- надання дозволу на укладення, зміну договорів найму житла приміщень;
- взяття на квартирний облік осіб, які потребують житла з житлового фонду, а також взяття на осіб на соціальний квартирний облік;
- включення жилих приміщень до числа службових та виключення жилих приміщень із
числа службових;
- розподіл і надання жилої площі для поліпшення житлових умов у будинках громадського житлового фонду, а також соціального житла, розташованого на території
 сільської ради, у разі наявності погодження виконкому сільської ради;
- зняття з квартирного обліку громадян, які перебували на ньому до поліпшення житлових
умов, а також тих, які перебували на квартирному обліку для отримання соціального житла;
- підтвердження права громадянина на подальше перебування на квартирному обліку та
отримання соціального житла;
- продовження строку дії договору найму соціального житла;
- ініціювання розірвання договору найму соціального житла з громадянами, які втратили
право на проживання в соціальному житлі.
За наслідками розгляду питань комісія подає свої рекомендації та
протоколи  на затвердження виконавчого комітету з питань, що відносяться до її компетенції.
Основні повноваження комісії у сфері обліку та розподілу соціального житла : згідно
положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 23 від 16.01.2007 року.

З.Права комісії

3.1. Комісія відповідно до діючого законодавства має право:
- співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності
та громадянами;
- запрошувати на своє засідання громадян, представників структурних підрозділів
виконавчого комітету, комунальних підприємств, представників інших підприємств,
установ незалежно від форм власності;
- інші дії в межах своєї компетентності.

4. Структура житлової комісії

4.1. Голова житлової комісії:
- здійснює керівництво діяльністю житлової комісії;
- скликає засідання комісії та головує на них;
- підписує рішення та протоколи засідань, контролює їх виконання;
- вживає заходів щодо оформлення документів та подання до суду позовних заяв про
визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями,
виселення осіб із самоправно зайнятих жилих приміщень.
4.2. Заступник голови житлової комісії:
- виконує доручення голови комісії;
- виконує обов'язки голови житлової комісії під час його відсутності (відрядження, відпустка, хвороба та інше).
4.3. Секретар житлової комісії:
- здійснює організаційне забезпечення роботи житлової комісії;
- здійснює збір, підготовку та оформлення документів з питань віднесених до компетенції
комісії;
- контролює своєчасність надання та комплектності документації, що подається на розгляд
житлової комісії;
- веде протокол засідання житлової комісії;
- впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;
- готує проекти рішень виконкому с
ільської  ради з житлових питань;
- бере участь у обстеженні житлових умов громадян, які потребують поліпшення житлових
умов;
- готує пропозиції про зняття громадян з квартирного обліку;
4.4. Члени житлової комісії зобов'язані:
- брати участь у засіданнях житлової комісії;
- дотримуватись принципів сумлінності й об'єктивності при розгляді питань, що виносяться
на розгляд житлової комісії;
- виконувати доручення голови житлової комісії з підготовки і розгляду матеріалів
до засідань;
- вивчати матеріали справ, що виносяться на розгляд житлової комісії.

5. Організація роботи житлової комісії

5.1. Житлова комісія проводить свою роботу шляхом робочих засідань, на яких
головує голова цієї комісії, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Засідання
житлової комісії проводяться в залежності від надходження заяв, але не рідше
одного разу на місяць (за необхідністю).
5.2. Засідання житлової комісії вважається легітимним, якщо в їх роботі бере
участь
більше  половини членів комісій від загального їх складу.
5.3. Рішення житлової комісії приймаються простою більшістю голосів членів
комісій, присутніх на засіданнях, та відображається у протоколах, які підписуються головою
комісій або, в разі його відсутності заступником, голови комісії, та секретарем комісії. За
матеріалами справ, які були розглянуті, комісія як дорадчий орган, надає свої пропозиції
виконкому
 Колиндянської сільської  ради для прийняття відповідного рішення.
5.4. Ліквідація та реорганізація житлової комісії здійснюється у встановленому
законодавством порядку за рішенням виконавчого комітету.


 Керуюча  справами

 ( секретар)  виконавчого  комітету                                Оксана  ВОЛОЩУК

                                                                                                                 

 

                                                                                                                             Додаток № 1
                                                                                                                до рішення виконкому
                                                                                                                сільської  ради
                                                                                                                від 26.04.2021 року № 26

                                                                  С К Л А Д
                        житлової комісії при виконавчому  комітеті   Колиндянської   сільської  ради

  Новак  Микола  Степанович -  начальник відділу матеріального – технічного забезпечення

                                                        та господарської діяльності, голова комісії

  Волощук  Оксана Євгенівна   - керуюча справами (секретар) виконавчого комітету

                                                        сільської  ради, заступник голови комісії

  Гуменна  Ірина   Олегівна  начальнику  відділу соціального захисту , секретар  комісії


Члени комісії:

Чайківська  Ганна  Володимирівна  – начальник   фінансово- економічного  відділу;

Качмарський  Борис  Петрович-  староста  Товстеньківського  старостинського  округу;

Хаба  Михайло  Іванович – директор КП»Райгород»

Галущак  Олег  Володимирович – начальник відділу( служби) дітей .

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь